W ostatnich latach pracownicy Katedry Edukacji Inkluzyjnej podejmowali szereg aktywności.  
Oprócz działalności dydaktyczno- organizacyjnej podejmowanych był szereg działań, do których należą:
        
udział w konferencjach – krajowych:


 1. 7-8 kwietnia 2015  II Międzynarodowy Kongres Inkluzji społecznej w UPH w Siedlcach – wszyscy pracownicy Katedry,
 2. 6 – 8 maja 2015 Konferencja naukowa z cyklu „Ewaluacja i innowacje w edukacji” w Koszalin – Ewa Jówko,
 3. 18 września 2015  III Konferencja szkoleniowa dotycząca promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej „Człowiek w zdrowiu i chorobie-wyzwania promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej” – Szpital Wojewódzki w Siedlcach – dr Ewa Jówko,
 4. 23 października 2015 Konferencja ,,Dopalacze - nie bądź celem" w Siedlcach - dr Katarzyna Marciniak-Paprocka
 5. 29 października 2015 Konferencja podsumowująca działania Projektu Akademickie Centrum Kreatywności, UPH w Siedlcach – dr Ewa Jówko,
 6. Konferencja dyrektorów MOW – Goniądz – wrzesień 2015 – dr Mariusz Dobijański,
 7. Konferencja organizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie dla przedstawicieli organów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze na temat „System doskonalenia jakości pracy MOW” – dr Mariusz Dobijański,
 8. Konferencja organizowana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty w Krakowie – „Model jakościowy funkcjonowania MOW”” – dr Mariusz Dobijański
 9. 7-9 października 2015r. –   Dnia Otwartego Działu Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - prelekcje pt: "Metodologia nauczania języka angielskiego studentów z niepełnosprawnością wzroku z przykładami adaptacji materiałów dydaktycznych"; "Jak kształcić osoby z niepełnosprawnością słuchu w zakresie języka angielskiego? Metody nauczania, dylematy, wyzwania edukacyjne" - mgr Beaty Gulati
 10. 18 marca 2016 r. – udział B. Gulati w posiedzeniu afiliowanym przy Konferencji rektorów Akademickich Szkół Polskich Komisji ds. wyrównywania szans edukacyjnych, Uniwersytet Jagielloński Kraków - mgr Beaty Gulati

  udział w konferencjach – międzynarodowych: 
 1. uczestnictwo Międzynarodowym Kongresie Inkluzji Społecznej, UPH Siedlce  corocznie od 2014 roku – wszyscy pracownicy Katedry 
 2. ХV Международна Научно-Практическа Конференция на тема: „ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГОЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТА В УНИВЕРСИТЕТА”,  АПСС, Софийски Университет, Пловдивски Уиверситет, Шуменски Университет, Китен 2-6.09.2015 (Bułgaria)– prof. dr hab. Tamara Zacharuk, dr Beata Bocian-Waszkiewicz
 3. Uniwersytet Sofijski, Kiten, Bułgaria, Teoria i praktyka przygotowania zawodowego nauczycieli przez uczelnie wyższe, 02.09-06.09.2016 - prof. dr hab. Tamara Zacharuk,
 4. Szent Istvan University, Godollo, Węgry, Visegrad University Association General Meeting 2016, 18.09-20.09.2016 - prof. dr hab. Tamara Zacharuk,
 5. Państwowy Uniwersytet w Omsku, Rosja, Osobowość profesjonalisty – rozwój wychowanie zdrowie, 04.11.-10.11.2016 r - prof. dr hab. Tamara Zacharuk,
 6. I Międzynarodowej Konferencji „Jak rozumieć sztukę głuchych” w dniu 7 listopada 2015 r. - mgr Beata Gulati
 
organizacja konferencji :

- Międzynarodowy Kongres Inkluzji Społecznej – prof., dr hab.Tamara Zacharuk, dr Beata Bocian-Waszkiewicz, dr Ewa Jówko, dr Katarzyna Marciniak-Paprocka

 
 współpraca z ośrodkami naukowymi i instytucjami:
 1. Ekspert powołany przez Rzecznika Praw Dziecka do opracowania Rozporządzenia w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach standardów – dr Mariusz Dobijański 
 2.  Ekspert powołany przez ORE w Warszawie do opracowania zmian w Rozporządzeniu MEN w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym – dr Mariusz Dobijański

realizacja grantów – złożone/realizowane:

 1. dr Ewa Jówko - Narodowe Centrum Nauki w ramach Konkursu  Opus 9 - Wielowymiarowe rozpoznanie ryzyka wykluczenia w perspektywie kontinualnego modelu inherencji społecznej –  złożony, przeszedł ocenę formalną
 2. dr Ewa Jówko - Narodowe Centrum Badań i Nauki  -  Podniesienie kompetencji kierunku Pedagogika i Bezpieczeństwo Narodowe w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach – złożony, przeszedł ocenę formalną   


 redakcja czasopism – redaktor naczelny/redaktor:
 1.   Komitet redakcyjny: Педагогика. Научнотеоретично и методическо списание / Pedagogy. Educational Journal, Sofia 2013, Bułgaria ISSB 0861-3982 (Print) ISSN 1314-8540(Online) 
 2.  Komitet redakcyjny: Russian Scientific Journal, Wyd. Автономная некоммерческая организация «Рязанский институт экономических, правовых, политических и социологических исследований и экспертиз» - (АНО «РИЭПСИ»), Riazań, Rosja,  ISSN: 1995-4417
 3. Rada Naukowa czasopisma LABOR et EDUCATION rocznik Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

członkostwo z wyboru w organizacjach naukowych:
 1. prof. dr hab. Tamara Zacharuk - członek Stowarzyszenia Profesorów Krajów Słowiańskich (Асоциация На Професорите От Славянските Страни) Bułgaria
 2. prof. dr hab. Tamara Zacharuk - członek Międzynarodowej Komisji Akredytacyjnej w Bułgarii
 3. prof. dr hab. Tamara Zacharuk - członek Rzeczywisty Międzynarodowej Słowiańskiej Akademii Nauk im. J.A.      Komeńskiego w  Tiraspolu na Ukrainie
 4. prof. dr hab. Tamara Zacharuk - Członek Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
 5. prof. dr hab. Tamara Zacharuk - Polskie Towarzystwo Nauk o Bezpieczeństwie
 6. prof. dr hab. Tamara Zacharuk  - Siedleckie Towarzystwo Naukowe
 7. prof. dr hab. Tamara Zacharuk - Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe
 8. prof. dr hab. Tamara Zacharuk - Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Oddział Terenowy w Lublinie
 9. dr Ewa Jówko Członek Zespołu Dydaktyki Ogólnej działającego pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
 10. dr Ewa Jówko - Członek OMEP