Studenckie Koło Naukowe Resocjalizacji i Profilaktyki Społecznej

Koło naukowe działające pod opieką dr Katarzyny Marciniak-Paprockiej oraz dr Beaty Bocian-Waszkiewicz

Studenckie Koło Naukowe Resocjalizacji i Profilaktyki Społecznej funkcjonuje od roku akademickiego 2012/2013. Powstało z inicjatywy studentów pedagogiki. Członkostwo w organizacji pozwala na zgłębianie wiedzy pedagogicznej oraz rozwój praktycznych umiejętności pedagogicznych, wychowawczych i profilaktycznych.

Przedmiotem zainteresowań Koła są głównie aspekty związane z resocjalizacją i profilaktyką społeczną. W badaniach i publikacjach członkowie koła najczęściej odnoszą się do tematyki zagrożeń i patologii społecznych, jak również pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w realiach edukacji inkluzyjnej.  Spektrum obszarów poruszanych w toku działalności Koła nieprzerwanie się poszerza. Studenci organizują również warsztaty i szkolenia o szerokim wachlarzu tematycznym dla różnych grup wiekowych. Realizowane są także wizyty w placówkach o charakterze wychowawczym, resocjalizacyjnym czy socjoterapeutycznym. Ponadto  członkowie SKNRiPS we współpracy z instytucjami szkolnymi przygotowują, a następnie samodzielnie realizują zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. 

SKNRiPS od początku swojego istnienia ciągle ewaluuje, poszukując nowych płaszczyzn działań. Oto niektóre z aktywności członków Koła:

1. Realizacja zajęć profilaktycznych:

  • „Na czym polega zdrowe odżywianie?” 
  • “Tytoń, narkotyki, dopalacze” 
  • „Mój przyjaciel jest niepełnosprawny” 
  • „Cyberprzemoc”
2. Organizacja warsztatów:

  • „Mind mapping – czyli mapa myśli”, 
  • „Język  Brail’a oraz właściwe postawy wobec osób niewidomych” - warsztaty  zrealizowane przez Panią Agnieszkę Andrzejewską oraz Pana Mariusza Podporę, 
  • „Funkcjonowanie Zakładu Karnego” - spotkanie przeprowadzone przez Pana Sebastiana Dziwulskiego, pracownika Służby Więziennej, 
3. Wizyty w placówkach:

  • Zakład Karny w Siedlcach, 
  • Ośrodek Socjoterapeutyczny „Wspólny dom” w Wildze, 
  • Dom Pomocy Społecznej w Siedlcach - Dom nad Stawami
4. Wielokrotnie przeprowadzane prelekcje oraz zajęcia warsztatowe podczas Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach .

5. Uczestnictwo w konferencja naukowych:

- "
Formy wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" z okazji X-lecia Kształcenia Integracyjnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach zorganizowana pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Siedlce, 21 marca 2013r.
- Międzynarodowy Kongres Inkluzji Społecznej
- corocznie w Konferencji Doktornackich i Studenckich Kół Naukowych.

6. Publikacje artykułów w czasopismach oraz rozdziały w monografiach:

- Katarzyna Malewicz, Scenariusz warsztatu arteterapeutycznego "Kreacja emocji - mapa przeżyć wewnętrzynych", Student Niepełnosprawny. Szkice i rozprawy, nr 16(9)2016;
- Magdalena Podniesińska, Liderki, rewolucjonistki i wizjonerki [w:] Studium uwarunkowań inkluzji społecznej (red.) L.Ploch, E. Jówko, K. Marciniak-Paprocka, Wydawnictwo UPH, Siedlce 2016 r.,
- Katarzyna Malewicz, Sztuka w procesie resocjalizacji - plastykoterapia jako forma przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu [w:] Studium uwarunkowań inkluzji społecznej (red.) L.Ploch, E. Jówko, K. Marciniak-Paprocka, Wydawnictwo UPH, Siedlce 2016 r.,
- Magdalena Podniesińska, Wykluczeni z życia,   Student Niepełnosprawny. Szkice i rozprawy, nr 17(10)2017;
- Magdalena Maria Ślusarczyk, Działania zapobiegające ekskluzji społecznej, Student Niepełnosprawny. Szkice i rozprawy, nr 17(10)2017;
- Barbara Laszuk, Cyberprzestrzeń a zanikające umiejętności interpersonalne natolatków, Student Niepełnosprawny. Szkice i rozprawy, nr 17(10)2017;

 
Wszystkich zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy i nabywaniem cennego doświadczenia – ZAPRASZAMY

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.