Od ubiegłego roku akademickiego, wraz ze zmianą Instytutu Pedagogiki na Instytut Edukacji zostały zmienione nazwy poszczególnych katedr. Dotychczasowa Katedra Pedagogiki Integracyjnej została zmioeniona na Katedrę Edukacji Inkluzyjnej. W ramach tej Katedry funkcjonują obecnie trzy pracownie:
- Pracownia Profilaktyki Społecznej,
- Pracownia Pedagogiki Integracyjnej
- Pracownia Pedagogiki Resocjalizacyjnej.

W ostatnich latach Katedra Edukacji Inluzyjnej zmieniała swoją nazwę i skład, co miało związek z przekształceniami w stukturze Instytutu.


Katedra Edukacji Inkluzyjnej prowadzi zajęcia, w szczególności w ramach dwóch specjalności pedagogiki społeczno-wychowawczej z resocjalizacją - studia I stopnia oraz profilaktyki społecznej - studia drugiego stopnia.
Pracownicy Katedy swoje badania naukowe lokują w obszarze resocjalizacji, pedagogiki inkluzyjnej - praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym i, jak równiez pedagogiki specjalnej, opiekuńczej, profilaktyki społecznej czy metodyki pracy opiekuńczo–wychowawczej, terapii pedagogicznej, spocjoterapii oraz pracy socjalnej.  

Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników Katedry dotyczą teorii i praktyki pracy w różnych instytucjach reosjcliazacyjnych, oświatowych czy pomocowych, szczególnie w zakresie pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie oraz niepełnosprawnymi, także terapii pedagogicznej,
Katedra współpracuje z Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz tłumaczami języka migowego i bierze udział w cyklicznie organizowanych Dniach Integracyjnych Uczelni.

Podkreślić należy fakt, iż Katedra Edukacji Inkluzyjnej, pod kierownictwem JM Rektor prof. dr hab. Tamary Zacharuk corocznie organizuje Kongres Inkluzji Społecznej, który cieszy się zainteresowaniem zarówno teoretyków, jak i praktyków z Polski i Europy.