studnet 2017We wrześniu 2017 roku ukazał się nowy numer czasopisma "Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy"  Zeszyt 17 (10)2017

Czasopismo"Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy" wydawane od 1997 roku podejmuje szeroko pojętą problematykę edukacji włączającej na wszystkich poziomach edukacji. Zawiera opracowania podnoszące teoretyczne problemy edukacji integracyjnej i inkluzyjnej oraz zawiera praktyczne uwagi dotyczące kształcenia integracyjnego i inkluzyjnego. Autorzy materiałów publikowanych w czasopiśmie wskazują wielość torów dochodzenia do integracji społecznej, uzyskiwania spoistości społecznej i solidarności międzyludzkiej na różnych poziomach. "Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy" jest także miejscem prezentowania doświadczeń w zakresie edukacji włączającej w Europie i na świecie. Stałą część publikacji stanowią także praktyczne rozwiązania metodyczne i scenariusze zajęć integracyjnych opracowane i prezentowane przez praktyków: nauczycieli, wychowawców, pedagogów.
Prezentowane w monografii treści mają na celu tworzenie środowiska włączającego i rozwijanie świadomości społecznej, zmianę myślenia o niepełnosprawnych, o ich miejscu i roli w społeczeństwie.


Czasopismo znajduje się w części B wykazu czasopism naukowych MNiSW.
Liczba punktów za publikację w czasopiśmie: 6

Czasopismo pozytywnie przeszło proces ewaluacji ICI Journals Master List 2014, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 40.99 pkt